Disclaimer

Het bekijken van deze website en de daarmee verbonden websites, het gebruik daarvan of het afgaan op de informatie die op deze websites staat, houdt in dat de gebruiker kennis heeft genomen van de hieronder opgenomen voorwaarden, deze begrijpt, daarmee instemt en daaraan gebonden is:

Algemeen
Het doel van deze website is u te informeren. De informatie op deze website is geen (persoonlijk) advies of een commerciƫle aanbieding. Wij zijn aanbieder van verzekeringen zonder hierbij te adviseren. Wij bieden onze verzekeringen uitsluitend aan via bemiddelaars in verzekeringen die over een vergunning beschikken. Bij hen kunt u terecht voor advies.

Aansprakelijkheid
Leidsche verzekeringen is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van of samenhangt met de toegang of het gebruik van de websites.

Informatie en functioneren
Hoewel Leidsche verzekeringen de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld en de website regelmatig wordt onderhouden om deze zo actueel en volledig mogelijk te laten zijn, kunnen fouten, omissies of verouderde informatie niet worden uitgesloten. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel Leidsche verzekeringen er alles aan doet om de website zo goed mogelijk te laten functioneren, kan de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten niet worden gegarandeerd.
Leidsche verzekeringen is niet aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheden in gegevens, het niet toegankelijk zijn van informatie of het niet naar behoren functioneren van de website.

Virussen
Leidsche verzekeringen kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Leidsche verzekeringen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan.

Intellectueel eigendomsrecht
Het intellectueel eigendom van de inhoud van de website berust bij Leidsche verzekeringen en/of bij diegene van wie wij een licentie hebben gekregen. Wijzigen, verkopen, in licentie geven, geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van teksten en/of grafische voorstellingen is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene aan wie het eigendom toebehoort niet toegestaan.
Het verveelvoudigen van aanvraagformulieren, voorwaarden en/of brochures is alleen dan toegestaan wanneer:
1. dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de assurantiebemiddelingsfunctie van uw bedrijf
2. dit in ongewijzigde vorm gebeurt
3. de oorspronkelijke doelstelling of context geen schade wordt aangedaan
en 
4. het eigendom van de informatie in alle gevallen duidelijk is vermeld

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar websites, anders dan die van Leidsche verzekeringen, zijn slechts ter informatie. Leidsche verzekeringen kan geen enkele garantie geven voor toegankelijkheid en inhoud van deze websites. Leidsche verzekeringen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de informatie op betreffende websites.
Zonder vooraf verkregen toestemming van Leidsche verzekeringen is het niet toegestaan een hyperlink naar onze website(s) op te nemen.

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer, deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband hiermee zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam (Nederland). Indien anderstalige versies van de Disclaimer verschillen vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.