Meer informatie over ons

Bij Leidsche verzekeringen werken we dagelijks aan tevreden klanten.

We bieden begrijpelijke producten aan tegen lage kosten. Dat is ons doel. Daarbij is uw belang voor ons het uitgangspunt.

We bieden u de zekerheid van een Nederlandse verzekeraar en zijn 100% dochter van De Goudse N.V.

Zo geven we u zekerheid in geval van overlijden en helpen we u aan een onbezorgde oude dag door onze beleggingsverzekeringen.

Leidsche.
Een heldere kijk op Leven.

Wie zijn we?

Dochteronderneming van De Goudse Verzekeringen

Leidsche verzekeringen is een dochteronderneming van De Goudse Verzekeringen. De Goudse is een allround verzekeraar met een jaarlijkse omzet van € 685 miljoen en 820 werknemers. Sinds het bedrijf in 1924 is opgericht is het altijd een familiebedrijf gebleven. Geert Bouwmeester, kleinzoon van de oprichter, is nu bestuursvoorzitter.

De Goudse heeft een sterke focus op ondernemers. Al vele jaren specialiseert het bedrijf zich in verzekeringsoplossingen voor bedrijven en in levens-, expat- en reisverzekeringen. De Goudse gelooft in de kracht van onafhankelijk advies en werkt met een landelijk netwerk van onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn het beste advies te leveren aan hun relaties.

Meer informatie over De Goudse is te vinden op de website van het bedrijf: goudse.nl.

Organisatie
(Statutaire) directie:
 • Geert Bouwmeester (voorzitter)
 • Pieter de Frel (financiën en risk)
 • Marcel Moons (verzekeringen en operaties)
 • Robbert Prins (particulier en bestuurszaken)

Raad van Commissarissen:

 • dr. M.R.R. (Michel) van Bremen
 • mr. E. (Ellen) Faber
 • J. (Jacob) Middeldorp
 • H.H. (Henk) Raué, voorzitter
 • prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA
  Managementteam:
 • Elgar Bos, IT
 • Albert van Deudekom, Operations
 • Bouwe Morrema, Compliance
 • Hans Fransen, Business Development
 • Timo Gerrits, Finance
 • Kenneth Jap-A-Joe, Risk Management
 • Chantal van den Bosch, Projects
 • Casper van der Salm, Operational finance
 • Annemieke Jansen, Human Resources

Controlerend accountant:   Deloitte Accountants B.V.
Geneeskundig adviseur:      K. de Wilde, internist np, medisch adviseur RGA 

Herverzekeraars:

 • RGA International Reinsurance Company dac
 • Munich Re Group
 • N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

Leidsche verzekeringen heeft gekozen voor een organisatiestructuur waarmee snel en daadkrachtig ingespeeld kan worden op ontwikkelingen op de markt. Door korte lijnen kan Leidsche verzekeringen direct inspelen op de wensen van eindklanten en verzekeringsadviseurs.

Deugdelijk ondernemingsbestuur
Voor een onderneming als Leidsche verzekeringen is deugdelijk ondernemingsbestuur (Corporate Governance) van groot belang. Hieronder wordt verstaan: integer en transparant handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. Corporate Governance heeft dan ook voortdurend de aandacht van Leidsche verzekeringen. De Statutaire directie heeft onderstaande eed of belofte / moreel ethische verklaring (conform principe 3.2.3 van de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars) afgelegd en ondertekend.
   
Eed of belofte / Moreel ethische verklaring
"Ik beloof dat ik mijn functie als verzekeraar integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik beloof een zorgvuldige afweging te maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar opereert. Ik beloof in die afweging het belang van de klant centraal te stellen en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik beloof mij te gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar van toepassing zijn. Ik beloof geheim te houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekeringskennis. Ik beloof mij open en toetsbaar op te stellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik beloof dat ik mij zal  inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen."

Beloningsbeleid

Informatie over het beloningsbeleid van Leidsche verzekeringen. 
 

 

 

Vergunningen
 • Leidsche verzekeringen beschikt over een Solvency II vergunning L0151 van De Nederlandsche Bank.
 • Leidsche verzekeringen beschikt over een vergunning onder nummer 12000426 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader van de Wet op het financieel toezicht.
 • Leidsche verzekeringen is statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudend in Gouda, Nederland.
 • Leidsche verzekeringen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24242227.
 • Leidsche verzekeringen is lid van het Verbond van Verzekeraars en onderschrijft de Gedragscode Verzekeraars en alle overige door het Verbond van Verzekeraars opgestelde voor Leidsche verzekeringen relevante Gedrachtscodes.
 • Leidsche verzekeringen is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
Rapporten en publicaties

Rapporten en publicaties

Leidsche verzekeringen publiceert, conform Europese wetgeving, haar Solvency and Financial Condition Report (SFCR).
Rapport van 2016: Solvency-and-Financial-Condition-Report_Leidsche_2016YE-v1
Rapport van 2017: Solvency-and-Financial-Condition-Report_Leidsche_2017YE-v1
Rapport van 2018: Solvency-and-Financial-Condition-Report_Leidsche_2018YE-v1
Rapport van 2019: Solvency-and-Financial-Condition-Report_Leidsche_2019YE-v1
Rapport van 2020: Solvency-and-Financial-Condition-Report_Leidsche_2020YE-v1
 

 

 

Hoe werken we?

Samenwerking met assurantiebemiddelaars
Wij werken samen met onafhankelijke professionele assurantiebemiddelaars, toonaangevende banken en vermogensbeheerders, die allen over de juiste wettelijke vergunningen beschikken om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit geeft u de zekerheid dat uw financiële belangen in goede handen zijn.
 
Wij bieden onze producten aan via assurantiebemiddelaars. Leidsche verzekeringen geeft dus niet zelf advies aan klanten. Uw assurantiebemiddelaar is zelf verantwoordelijk voor het advies dat hij u geeft om bij Leidsche verzekeringen een specifieke verzekering af te sluiten. De assurantiebemiddelaar zal u zijn werkzaamheden in rekening brengen.
 
Leidsche verzekeringen heeft geen belangen en/of deelnemingen in de met haar samenwerkende assurantiebemiddelaars.
 
Wij brengen u graag met een van deze assurantiebemiddelaars in contact!
Volmachten

U kunt de verzekeringen van Leidsche verzekeringen afsluiten via een onafhankelijk(e) intermediair of assurantiebemiddelaar. Daarnaast werkt Leidsche verzekeringen samen met gevolmachtigde agenten (volmachten). Dit zijn professionele, financiële dienstverleners die de bevoegdheid (‘volmacht’) hebben namens ons bepaalde verzekeringen aan te bieden.


Hoe werkt een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent neemt bijna alle werkzaamheden van Leidsche verzekeringen over. Denk hierbij aan werkzaamheden als offreren, accepteren en het wijzigen van verzekeringen. Maar ook de polisadministratie, claimbehandeling en de incasso van de premie. Dit alles binnen de afgesproken kaders en voor rekening en risico van Leidsche verzekeringen.


Is een gevolmachtigde agent onafhankelijk?

Een gevolmachtigd agent kan meerdere volmachten van diverse verzekeraars hebben. Zo blijft deze onafhankelijk. Overigens is hij niet verplicht om de verzekeringen bij die partijen onder te brengen waar deze agent een volmacht van heeft.


Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent moet volledig voldoen aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovendien blijft Leidsche verzekeringen in alle gevallen risicodrager. Dit betekent dat de gevolmachtigde agent geen financieel risico loopt voor de afgesloten verzekeringen.


Wie is mijn aanspreekpunt als ik mijn verzekering via een gevolmachtigd agent sluit?

De gevolmachtigd agent is in dit geval uw aanspreekpunt. Al dan niet via de door u ingeschakelde assurantiebemiddelaar. U kunt namelijk ook verzekeringen via een assurantiebemiddelaar bij de gevolmachtigd agent van Leidsche verzekeringen afsluiten (mits de gevolmachtigd agent met uw assurantiebemiddelaar samenwerkt.


Leidsche verzekeringen werkt met de volgende gevolmachtigde agenten:

 • Dazure B.V. te Breda (website www.dazure.nl). AFM vergunningnummer: 12040166. Dit is een volmacht voor het afsluiten van overlijdensrisicoverzekeringen.
Een klacht over uw verzekering of onze dienstverlening

Wij hechten sterk aan een goede relatie met onze klanten en werken daar iedere dag hard aan. Toch kan het gebeuren dat niet aan uw verwachtingen wordt voldaan. Neem dan eerst contact op met uw adviseur. Kan uw adviseur niet voor een oplossing zorgen? Dan horen wij dat graag. Geef uw klacht dan aan ons door via administratie@leidscheverzekeringen.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Leidsche Verzekeringen Maatschappij N.V.

Klachten coördinator

Postbus 11

2800 AA  Gouda

 

Bent u niet tevreden met onze reactie? Stuur dan een brief naar:

Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.

De directie

Postbus 11

2800 AA  Gouda

 

Vindt u dat wij de klacht niet goed hebben opgelost? U heeft dan 3 maanden de tijd om uw klacht in te dienen bij Kifid. Dat kan online of schriftelijk:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG  Den Haag

Telefoon: 0900-3552248

 

Wilt u meer weten over de klachtenprocedure bij Kifid, kijk dan op www.kifid.nl of neem rechtstreeks contact op met Kifid.

U kunt uw klacht ook aan de rechter voorleggen.

Herstelkostenregeling
Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor veel producten die nieuw gesloten worden. Geldstromen van Leidsche verzekeringen aan een assurantiebemiddelaar zijn daardoor verboden. Dit betekent ook dat wij geen vergoeding meer kunnen verstrekken aan een bemiddelaar ter compensatie van gemaakte kosten door fouten die door ons gemaakt zijn.

Het Verbond van Verzekeraars heeft op verzoek van de Minister van Financiën een herstelkostenregeling opgesteld (Herstelkostenregeling (.pdf) Bijlage Procedure Herstelkostenregeling (.pdf)). Herstelkosten zijn kosten die de klant in rekening gebracht krijgt door zijn onafhankelijk adviseur als gevolg van fouten van de verzekeraar. De herstelkostenregeling zorgt ervoor dat, gelet op het provisieverbod, een vergoeding aan de klant wordt uitgekeerd om de door de onafhankelijk adviseur in rekening gebrachte kosten mee te betalen.

Declareren
Als uw assurantiebemiddelaar kosten voor herstelwerkzaamheden in rekening heeft gebracht, neem dan contact op met uw bemiddelaar over de mogelijkheid om deze kosten te declareren bij Leidsche verzekeringen. De kosten die u kunt declareren, kunnen niet hoger zijn dan de kosten die de adviseur bij u in rekening brengt en maximaal € 150 bedragen. Leidsche verzekeringen kijkt bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding of de bestede tijd en het uurtarief redelijk zijn in relatie tot wat gebruikelijk is in de branche.
Fraudebeleid
Fraudebeleid
Een verzekering is een kwestie van vertrouwen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een kleine groep consumenten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Wij vinden verzekeringsfraude onaanvaardbaar. Het maakt onze producten duurder dan nodig en raakt daarmee niet alleen ons,  maar ook de overgrote meerderheid van onze klanten die welwillend is. Wij voeren een actief fraudebeleid om de premies betaalbaar te houden en ervoor te zorgen dat de uitkeringen terecht komen bij de klanten die daar recht op hebben.

Wat verstaan wij onder fraude?
Van verzekeringsfraude is sprake als belangrijke gegevens bewust worden verzwegen en er aanspraak wordt gemaakt op een uitkering of een premievoordeel waar men anders geen recht op zou hebben. Misbruik en misleiding om onterecht voordeel te krijgen, bijvoorbeeld een lagere premie, zien wij dus als fraude.
 • Hieronder enkele voorbeelden van fraude: Opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens geven bij de aanvraag van een verzekering, tijdens de looptijd van een verzekering, of bij het indienen van een overlijdensclaim (bijvoorbeeld over het rookgedrag);
 • Liegen over de gezondheid.
Opsporen van fraude
Wij voeren een actief beleid om fraude op te sporen. Daarbij maken wij gebruik van informatie uit diverse databanken, zoals het Centraal Informatiesysteem (CIS) van het Verbond van Verzekeraars. Als wij fraude vermoeden, dan kunnen wij een onderzoek laten instellen door een bevoegd onderzoeksbureau.

Wat als fraude is vastgesteld?
Als een fraudevermoeden juist blijkt kan dit leiden tot diverse maatregelen, zoals:
 • De fraude vastleggen in ons incidentenregister;
 • De verzekering stoppen of veranderen;
 • De uitkering niet of gedeeltelijk betalen, of terughalen als al is betaald;
 • De totale relatie met ons beëindigen;
 • De betrokkene melden op waarschuwingslijsten, die ook toegankelijk zijn voor andere financiële instellingen;
 • De interne en externe onderzoekskosten terugvorderen;
 • Aangifte doen bij politie/justitie.
Informatie aan de fraudeur
Als fraude door ons is vastgesteld, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over de genomen maatregelen.
 
Meer informatie over ons fraude- en criminaliteitsbeleid
U kunt een email sturen naar info@leidscheverzekeringen.nl of een brief naar Leidsche verzekeringen, Postbus 11, 2800 AA Gouda.
Integriteit

Gedragscode Verzekeraars

Wij voldoen aan de Gedragscode Verzekeraars. Deze door het Verbond van Verzekeraars ingestelde richtlijn bevat kernwaarden en gedragsregels voor verzekeraars. De Gedragscode Verzekeraars 2018 is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en wordt door ons volledig ondersteund.
De leden van de directie van Leidsche Verzekering Maatschappij NV oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen.
 

Contactpersoon media

Voor meer informatie over Leidsche verzekeringen en/of onze producten kunt u contact opnemen met:
Mevrouw:         Carien Vleeskruijer, teammanager Corporate Marketing & Communicatie
Telefoon:           0182 – 545026
Mobiel:              06 – 21544631
E-mail:                cvleeskruijer@goudse.com