Privacy Informatie


Verwerkingsverantwoordelijke
Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. (Leidsche verzekeringen) is een dochteronderneming van Reinsurance Group of America Incorporated (RGA). RGA is een van de grootste herverzekeraars van de wereld op het gebied van levensverzekeringen, met bijna $2.9 biljoen aan bestaande levensverzekeringenrisico's in portefeuille. RGA is hiermee marktleider in facultatieve underwriting, met meer dan 300.000 aanvragen voor levensverzekeringen per jaar. Het hoofdkantoor van RGA is gevestigd in St. Louis in de Verenigde Staten. RGA International Reinsurance Company Limited, Netherlands Office is gevestigd aan de Zuidas in Amsterdam.
 
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Leidsche verzekeringen een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld binnen de groep, anders dan in het geval waarin RGA als herverzekeraar optreedt.
 
Leidsche verzekeringen handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving. Verder volgt Leidsche verzekeringen de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is en te vinden is op: www.verzekeraars.nl. Wij passen waar nodig het privacy statement aan op basis van wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Contactgegevens
Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.
Correspondentieadres
Postbus 11
2800 AA Gouda
Bezoekadres:
Kampenringweg 45-A
2803 PE Gouda
Telefoonnummer: 0180 - 555 255
Leidsche verzekeringen heeft een Functionaris gegevensbescherming aangesteld. U kunt deze functionaris raadplegen voor al uw vragen omtrent privacy.

Hebt u een vraag, tip of klacht?
Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Leidsche via FG@leidscheverzekeringen.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Leidsche verzekeringen
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 11
2800 AA Gouda
Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen
Bij de aanvraag van een verzekering vragen wij u om persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. Maar ook financiële gegevens en in sommige gevallen medische gegevens. Oók wanneer wij een (periodieke)uitkering doen hebben wij persoonsgegevens nodig van betrokkene. Deze gegevens gebruiken wij voor:
• het beoordelen van het te verzekeren risico en het aangaan alsmede uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten of een financiële dienst;
• het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
• fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële sector;
• verificatie doeleinden;
• statistische analyse;
• het uitvoeren van marketingactiviteiten;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrond voor de verwerking
De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u gebruiken vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en art. 30 van de Uitvoeringswet AVG. De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de (verzekerings)overeenkomst, of om op uw verzoek te komen tot het afsluiten van een (verzekerings)overeenkomst. Hieronder vallen gegevens aangaande uw gezondheid, teneinde een beoordeling te kunnen doen van het te verzekeren risico, indien u heeft aangegeven daartegen geen bezwaar te hebben. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan medewerkers vallende onder de ‘medische dienst’ die voor specifieke activiteiten (bijvoorbeeld afhandeling van medische vragenlijsten en keuringen) medische persoonsgegevens verwerken. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht informatie over uw verzekeringsproduct te verstrekken aan de belastingdienst in het kader van het opgeven van kapitaal of uitkering. In overige situaties waarin wij buiten deze grondslag gegevens nodig hebben, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Soorten persoonsgegevens en bron van verkrijging
De producten die u bij Leidsche verzekeringen kunt afnemen hebben altijd een tussenkomst van een assurantiebemiddelaar. Via deze bemiddelaar ontvangen wij diverse persoonsgegevens, zoals de juiste communicatiegegevens, verificatiegegevens, financiële gegevens, gegevens omtrent het innen van premies en doen van uitkeringen, verzekeringsgegevens, gegevens betreffende de verzekerde en begunstigde(n) en in situaties waarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is in het kader van de fiscale wetgeving, het BSN nummer.

Onderzoek strafrechtelijke gegevens
Wanneer er bij het afsluiten van een verzekering of bij het indienen of behandeling van een claim fraude wordt geconstateerd, leggen wij dit vast. Dat gebeurt ook als er misbruik wordt geconstateerd of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van uw verzekering. Dit is volgens het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt door een selecte groep medewerkers die een extra geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend.

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars risico´s te beheersen en fraude tegen te gaan. Wilt u meer weten over de Stichting CIS en hoe zij met persoonsgegevens omgaat? Kijk dan op www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Ontvangers van persoonsgegevens
Buiten de gegevensverwerking door Leidsche verzekeringen zelf, kunnen gegevens betreffende uw (verzekerings)overeenkomst verstrekt worden aan de belastingdienst, de herverzekeraar, uw assurantiebemiddelaar en medisch adviseur van Leidsche verzekeringen. Indien u dit met ons heeft afgesproken, kunnen ook gegevens worden uitgewisseld met de vermogensbeheerder.

Derde landen
Wij verwerken uw gegevens binnen de processen en systemen van Leidsche verzekeringen. Deze systemen worden gehost in de Europese Unie. In bepaalde situaties zullen uw gegevens beoordeeld worden door de herverzekeraar RGA. Dit gebeurt op de locatie van RGA in Amsterdam. Derhalve zullen uw gegevens niet buiten de Europese Unie verwerkt worden. Een uitzondering hierop is het gebruik maken van diensten van een Canadese partij voor de screening van verzekerden op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Naast de EU Sanctielijst, wordt gebruik gemaakt van de OFAC-lijst. OFAC staat voor ‘Office of Foreign Assets Control’ en is een onderdeel van de Amerikaanse Treasury, die instaat voor het oplijsten van de handelsbelemmeringen en tevens instaat voor het toezicht en de naleving ervan. De gegevensuitwisseling met Canada is door de Europese Commissie als 'adequaat' aangemerkt.

Bewaartermijnen
 
Wat Bewaartermijn Grondslag
Gegevens voor cliëntenonderzoek 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst Art. 33 lid 4 WWFT
BSN nummer (indien wettelijke grondslag) 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst AWR, Fiscale wetgeving
Kandidaat-verzekerde waarbij er geen overeenkomst tot stand is gekomen 6 maanden Geen wettelijke basis
Verzekerden/alle gegevens 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst BW, AWR
Incidentenregister 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst BW, AWR
Medische gegevens Gezondheidsverklaringen/keuringen. Zolang er een relevante grondslag is en de overeenkomst loopt (medisch dossier) Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
Klachten 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst BW, AWR

Uw rechten
U heeft als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, en deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens heeft u het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Indien u gegevens wenst over te dragen aan een derde dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. U kunt een verzoek hiertoe indienen door uw wensen aan ons kenbaar te maken.

Wij houden uw persoonsgegevens graag actueel. Wilt u weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben juist zijn, stuur dan een schriftelijk verzoek naar onderstaand adres met een kopie van uw legitimatiebewijs (waarbij bepaalde zaken zoals BSN en foto onleesbaar mogen worden gemaakt / u kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de App 'KopieID' van de Rijksoverheid) naar de afdeling Compliance. De kopie wordt direct na vaststelling van uw identiteit verwijderd. Wilt u niet dat wij op deze manier uw identiteit vaststellen, dan kunt u bellen voor het maken van een afspraak.

Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.
T.a.v. afdeling Compliance
Postbus 11
2800 AA Gouda
U ontvangt binnen vier weken een overzicht van uw gegevens van ons.

Toestemming
Wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven een bepaalde verwerking uit te voeren, dan kunt u deze te allen tijd weer intrekken. Wij zullen dan de gevolgen hiervan herstellen, voor zover dat nog mogelijk is.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u dit eveneens aan ons kenbaar maken door een klacht hierover in te dienen. Ook kunt u zich op grond van artikel 57 AVG richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 – 2001201 (check mei 2018), via post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Gebruik van de website
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van Leidsche Verzekering Maatschappij zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website.

Leidsche Verzekering Maatschappij heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. Tevens maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Als u bezwaar hebt tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u tot sommige pagina's van deze website geen toegang krijgt.

Wij doen er alles aan om te zorgen dat de gegevensuitwisseling via deze website zorgvuldig en veilig gebeurt.