Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Veelgestelde vragen

De Goudse heeft in 2021 Leidsche verzekeringen overgenomen. Meer informatie over voormalige verzekeringen van Leidsche verzekeringen vindt u op de website van De Goudse: goudse.nl/particulier/mijn-toekomst/leidsche. Of op één van de onderstaande pagina’s:
 
Beleggen
https://www.goudse.nl/particulier/mijn-toekomst/beleggingsmogelijkheden
 
Direct Ingaande Beleggingslijfrente
goudse.nl/particulier/mijn-toekomst/verzekeringen/direct-ingaande-beleggingslijfrente
 
Lijfrenteverzekering
goudse.nl/particulier/mijn-toekomst/verzekeringen/lijfrenteverzekering
 
PGGM
goudse.nl/particulier/mijn-toekomst/pggm
 
Overlijdensrisicoverzekering
www.dazure.nl/gewoonidee-hypotheek-overlijdensrisicoverzekering-powered-goudse-verzekeringen
Hoe geef ik mijn adreswijziging door?
Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen? Stuur dan een e-mail via deze link met daarin de volgende gegevens:
 • Uw polisnummer of klantnummer (wordt in elke brief die u van ons heeft ontvangen vermeld);
 • Uw nieuwe adresgegevens;
 • Uw oude adres (of huidige als u nog gaat verhuizen);
 • De verhuisdatum;
Wij zullen uw adres dan zo spoedig mogelijk aanpassen.
Wij sturen geen automatische bevestiging, nieuwe polis of polisaanhangsel van deze wijziging.

Het is helaas soms mogelijk dat u, nadat u de wijziging heeft doorgegeven, nog post op het oude adres ontvangt.
Dat kan gebeuren bij brieven waarvoor de adressen al in een eerder stadium zijn geselecteerd.
Hiervoor bieden wij u bij voorbaat onze verontschuldigingen aan.
Wanneer ontvang ik mijn (fiscale) jaaropgave?
Informatie vindt u hier.
Brief over winstdeling
Heeft u een polis (voormalige PGGM verzekeringen) waarop een winsdelingregeling van toepassing is? Dan ontvangt u jaarlijks in de maand januari hierover een brief met opgave.
Waarom ontvangt u meerdere brieven over de winstdeling
U ontvangt per polis een brief. De reden hiervoor is van technische aard. Mogelijk zal dit in de toekomst veranderen maar daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.
 
Wat wordt bedoeld met: “Uw verzekerd recht  per  1-1-20jj op de einddatum dd-mm-20jj?
Bij het afsluiten van uw verzekering heeft u destijds een polis ontvangen. Hierop worden (één of meer) bedragen vermeld waarop u op de einddatum van de verzekering gegarandeerd uitzicht heeft. Tevens is op uw polis een winstdelingsregeling van toepassing. Dat betekent dat de gegarandeerde bedragen jaarlijks kunnen stijgen als er sprake is van winstdeling (of dat het geval is, is afhankelijk van de ontwikkeling van het U-rendement).
 
In onze brief informeren wij u over de hoogte van de gegarandeerde verzekerde bedragen na de winstdeling over het afgelopen jaar. Dit geeft inzicht in de bedragen die u per 1 januari van dit jaar, op de einddatum van uw verzekering gegarandeerd kunt verwachten.
 
Hoe werkt winstdeling?
De winstdeling wordt gebaseerd op het 7-jaars gemiddelde U-rendement. Dat betekent dat het U-rendement over de 7 voorgaande jaren voor 1/7 deel meetelt voor de bepaling van de winstdeling over afgelopen jaar.
Het U-rendement is het rendement op een pakket staatsleningen. Als het U-rendement boven de rekenrente uitkomt, ontvangt u, rekening houdend met de kosten, winstdeling. Door de lage rentestand van de afgelopen jaren, is het mogelijk dat er feitelijk geen sprake is van winstdeling.
 
Het rendement op mijn polis is zo laag klopt dat wel?
In de bedragen die op de einddatum zijn gegarandeerd is rekening gehouden met een verondersteld rendement dat gedurende de looptijd van de verzekering wordt gehaald. We noemen dit de rekenrente. Polissen gesloten vóór 1999 zijn gebaseerd op een rekenrente van 4%, daarna geldt een rekenrente van 3%. Dit rendement heeft u dus al gekregen, ongeacht of dit gehaald wordt.
 
Winstdeling vindt plaats als er sprake is van overrente. Dit is het geval als het rendement over een bepaald jaar uitgaat boven de rekenrente. Het rendement in een jaar is afhankelijk van het rendement van een pakket staatsleningen/obligaties. Dit rendement (het zogenaamde U-rendement) wordt gepubliceerd in de verzekeringspers en kan dus per jaar verschillen.
 
Worden er nog kosten ingehouden bij de winstdeling?
Ja, er wordt 0,5% kosten op het U-rendement ingehouden. Verder zijn er geen kosten die te maken hebben met de winstdeling.
 
De bedragen van mijn polis zijn niet verhoogd? Hoe kan dit?
In de bedragen die op de einddatum zijn gegarandeerd is rekening gehouden met een verondersteld rendement dat gedurende de looptijd van de verzekering wordt gehaald. We noemen dit de rekenrente. Polissen gesloten vóór 1999 zijn gebaseerd op een rekenrente van 4%, daarna geldt een rekenrente van 3%. Dit rendement heeft u dus al gekregen, ongeacht of dit gehaald wordt.
 
Winstdeling vindt plaats als er sprake is van overrente. Dit is het geval als het rendement over een bepaald jaar uitgaat boven de rekenrente. Het rendement in een jaar is afhankelijk van het rendement van een pakket staatsleningen/obligaties. Dit rendement (het zogenaamde U-rendement) wordt gepubliceerd in de verzekeringspers en kan dus per jaar verschillen.
 
De rentes zijn de afgelopen jaren steeds lager geworden. Dit geldt ook voor de rendementen op staatsleningen, de basis voor de winstdeling. Deze rendementen liggen ruim onder de rekenrente van uw polis. Daarom is er dus geen winstdeling op uw polis bijgeschreven.
 
Wij vinden het echter wel onze plicht u ook te informeren in de situatie dat er geen sprake is van winstdeling.
 
Hoe zijn de rendementsverwachtingen voor komende jaren?
Daarover kunnen we geen uitspraken doen. De rente is nu zeer laag. Of, en zo ja wanneer en in welk tempo dit zal veranderen is niet te voorspellen.

Ik heb geen winstdeling gekregen op de uitkering van mijn Nabestaanden Maatplan verzekering (ANW). Klopt dat wel?
Ja, dat klopt. Uw ANW-verzekering kent volgens de algemene voorwaarden geen winstdelingsregeling.
 
Het gegarandeerde recht op mijn polis is lager geworden? Hoe kan dit?
Hiervoor kunnen twee redenen zijn: de premie die u betaalt is verlaagd of u bent gestopt met premie betalen en de polis is premievrij gemaakt. In beide situaties wordt dan minder premie ontvangen dan destijds bij het afsluiten van de premie is afgesproken en rekening is gehouden. Dit heeft tot gevolg dat het verzekerde bedrag lager wordt.
Hoe kom ik in contact met een assurantiebemiddelaar?

Neem contact met ons op. We zoeken dan een assurantiebemiddelaar voor u in uw regio.

Ik heb een vraag over mijn Nabestaanden Maatplan (ANW-tekort) verzekering
Informatie vindt u hier.
Wanneer wordt de premie voor mijn ANW-polis afgeschreven?
In 2021 wordt de premie automatisch op of rond de volgende data van uw rekening afgeschreven:

September                                    27 september
Oktober                                         27 oktober
November                                     29 november
December                                     27 december

In 2022 wordt de premie automatisch op of rond de volgende data van uw rekening afgeschreven:

Januari                                           27 januari
Februari                                         28 februari
Maart                                             28 maart
April                                               27 april
Mei                                                 27 mei
Juni                                                 27 juni
Juli                                                  27 juli
Augustus                                       29 augustus
September                                    27 september
Oktober                                         27 oktober
November                                     28 november
December                                     27 december
Waardeopgave beleggingsverzekering
Informatie vindt u hier.
Waar vind ik de inloggegevens voor de "Mijn omgeving"

Klanten met een beleggingsverzekering die destijds bij PGGM Verzekeringen of één van haar voorgangers is afgesloten hebben vanaf heden ook de mogelijkheid om de ontwikkeling van hun verzekering online te volgen.

Informatie hierover heeft u ontvangen te samen met de waardeopgave van uw beleggingsverzekering. Deze heeft u in de periode tussen 23 en 27 maart 2021 ontvangen. 


U kunt inloggen via de link onder "Snel naar" op deze pagina van de site van De Goudse

Waar kan ik vragen over mijn voormalige PGGM polis stellen?

U vindt alle informatie over uw voormalige PGGM polis via de link onder "Snel naar:"op deze pagina van de site van De Goudse.

Waarom heb ik een betalingsbericht ontvangen?

Er zijn 3 situaties waarin u een betalingsbericht ontvangt, namelijk:

 • wanneer u voor de eerste keer een uitkering ontvangt waarop loonheffing van toepassing is;
 • wanneer de hoogte van uw reeds lopende uitkering verandert
 • wanneer de hoogte van uw netto uitkering verandert. Dit is altijd het geval in de maand januari van het jaar. De belastingtarieven en/of andere inhoudingen die van invloed zijn op de hoogte van uw netto uitkering veranderen dan.

Informatie over de wijzigingen in uw uitkering
Elk jaar ontvangt u bij de uitbetaling van uw uitkering over de maand januari een betalingsbericht. Hierop wordt de uitkering die u van Leidsche verzekeringen ontvangt gespecificeerd. Uw netto uitkering over de maand januari kan afwijken van die over december van het voorgaande jaar. Dit komt doordat de inhoudingen dan zijn gewijzigd.

Als verzekeraar zijn wij wettelijk verplicht op uw uitkering inhoudingen te doen en af te dragen. De inhoudingen op uw uitkering bestaan uit loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Het bedrag dat na de inhoudingen overblijft, is uw netto uitkering. Dit bedrag krijgt u op uw bankrekening gestort.

Stijging bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
In Nederland neemt u verplicht deel aan de basis ziektekostenverzekering. De premie voor de ziektekostenverzekering bestaat uit twee delen:

 • De inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is de bijdrage Zvw. Deze premie houden wij maandelijks in op uw uitkering en dragen wij af aan de belastingdienst.
 • Het andere deel van de premie betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze premie is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest.

In 2021 is de bijdrage Zvw hoger dan in 2020, namelijk 5,75% van uw bruto jaarinkomen. In 2020 was dit 5,45%. Het maximumbijdrageloon voor de Zvw gaat omhoog van € 57.232 (2020) naar € 58.332 (2021). U betaalt in 2021 dus maximaal € 277,08 per maand (want over het bruto jaarinkomen boven € 58.332 wordt geen bijdrage ingehouden). In 2020 was de maximale maandelijkse bijdrage € 259,93.

Wijziging belastingschijven
Als je nog geen AOW ontvangt heb je te maken met twee belastingschijven en twee belastingtarieven. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger het belastingtarief. Hieronder een overzicht:

 • Bij een belastbaar inkomen tot € 68.508 is het belastingtarief 37,10%
 • Bij een hoger inkomen is het belastingtarief 49,5%
Als je AOW ontvangt, heb je te maken met drie belastingschijven en -tarieven volgens onderstaand overzicht:
 • Voor een belastbaar inkomen tot € 35.130* is het belastingtarief 19,20%.
 • Voor een belastbaar inkomen van € 35.130* tot € 68.508 is het tarief 37,10%.
 • Bij een hoger belastbaar inkomen is het tarief 49,5%.
*Of € 35.942 indien geboren voor 1946.

Nader informatie kunt u vinden op de site van de Belastingdienst
Opgave betaalde premie / waarde economisch verkeer
Informatie vindt u hier.
Hoe kan ik het rekeningnummer wijzigen waarvan automatisch premies worden afgeschreven??
Stuur een mail naar administratie@goudse.com. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk nadere informatie.
 
Wat is de afkoopwaarde van mijn verzekering?

Heeft u uw verzekering afgesloten bij Leidsche verzekeringen? Dan kunt u een verzoek tot opgave van de afkoopwaarde indienen bij uw assurantiebemiddelaar. Wij zullen deze opgave altijd verzenden via uw assurantiebemiddelaar.

Betreft uw polis een verzekering die destijds bij PGGM verzekeringen (of één van haar voorgangers zoals Altis of Careon) is afgesloten? Dan kunt u schriftelijk (bij voorkeur via email) een verzoek bij ons indienen. U ontvangt dan een schriftelijke opgave van ons. In het kader van privacy worden er telefonisch nooit opgaven verstrekt.
Ons e-mailadres is: administratie@goudse.com

Wat is de status van mijn aanvraag?

De assurantiebemiddelaar kan de status van de aanvraag opvragen. Hij kan u ook direct informeren omdat de mogelijkheid bestaat dat hij dagelijks een overzicht ontvangt van de status van de medische acceptatie.

Hoe wijzig ik een bestaande verzekering?

Een verzoek tot wijziging van een bestaande verzekering dient schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt.

Indien uw verzekering via een assurantiebemiddelaar tot stand is gekomen dient het wijzigingsverzoek door deze assurantiebemiddelaar te worden ingediend. De assurantiebemiddelaar kan u van advies voorzien betreffende uw wijzigingsverzoek.

 

Ik heb een vraag over premie achterstand en uw brieven daarover

Met vragen over premie achterstand kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via email of per telefoon. Het email adres is operationalfinance@leidsche.nl en het telefoonnummer is (0180) 555 264. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur.

Veelgestelde vragen over de overname door De Goudse van Leidsche verzekeringen