Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Misschien kunnen we uw vraag hieronder al beantwoorden....

Ik heb een vraag over mijn Nabestaanden Maatplan (ANW-tekort) verzekering
Wat is het Nabestaanden Maatplan (ANW-tekortverzekering)?
De ANW-tekortverzekering was een éénmalige aanbieding in 1998. PGGM heeft toen al haar klanten in de gelegenheid gesteld om de versobering van de AWW naar de ANW op te vangen door het afsluiten van een verzekering die dit hiaat afdekte. Let op: de ANW-tekortverzekering kan niet meer worden afgesloten.

Wat zijn de kenmerken van deze verzekering?
De ANW-tekortverzekering kenmerkt zich door:
 • De looptijd (tot 65-jarige leeftijd van de begunstigde of, indien eerder, de 75-jarige leeftijd van de verzekerde, daarna eindigt de verzekering zonder uitkering)
 • De uitkering bij overlijden (loopt tot 65-jarige leeftijd van de begunstigde)
 • De uitkering is een maandelijks bedrag
 • De begunstigde voor uitkering bij overlijden (dit is de partner van de verzekerde ten tijde van het ingaan van de verzekering, dus bij een echtscheiding eindigt de verzekering)
Wat is de einddatum van de verzekering?
De einddatum  van de verzekering (zie de eerste 2 bullits hierboven) ziet u terug op het destijds afgegeven verzekeringbewijs/polisblad van de de verzekering. Heeft u in 2013 gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid de einddatum van de verzekering te koppelen aan de AOW leeftijd dan heeft u met elke wijziging van de AOW-leeftijd een polisaanhangsel of nieuw polisblad ontvangen waarop de gewijzigde einddatum is vermeld.

Ik wil de einddatum van mijn verzekering alsnog aanpassen aan de AOW leeftijd. Kan dat?
Nee, dit is niet mogelijk. In 2013 zijn alle polishouders door PGGM geïnformeerd over de mogelijkheid om de einddatum te koppelen aan de AOW leeftijd. Vanwege het eenmalige karakter van deze aanbieding kon deze koppeling plaatsvinden zonder hiervoor medisch waarborgen te vragen.

Hoe vindt de premiebetaling plaats?
De premiebetaling vindt plaats via automatische incasso van uw rekeningnummer.

Ontvang ik de uitkering bruto of netto?
Op uw polis kunt u terugvinden of u een bruto- of een netto-uitkering ontvangt. Bij de bruto-uitkering is de premie aftrekbaar en de uitkering belast. Bij de netto-uitkering is de premie niet aftrekbaar en is de uitkering vrijgesteld van belasting.

Ik ben inmiddels gescheiden of de samenleving is beëindigd; wat moet ik nu doen?
Indien u gescheiden bent (of uw geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract is beëindigd) is het recht op uitkering komen te vervallen. Het is niet mogelijk de begunstiging te wijzigen of de polis voort te zetten na echtscheiding/beëindiging.
U bent verplicht om de polis schriftelijk op te zeggen met een ‘Kopie van de inschrijving van de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand’ en in geval van beëindiging geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract ‘Een uittreksel uit het bevolkingsregister’, waaruit blijkt dat u beide niet meer woonachtig bent op hetzelfde adres. De polis wordt dan per de eerste dag van de maand volgend op de scheidingsdatum/beëindigingdatum beëindigd. De premie die u heeft betaald na deze datum, wordt aan u terugbetaald.

Wat wordt er uitbetaald wanneer ik de verzekering beëindig?
Bij beëindiging van de verzekering anders dan door overlijden van de verzekerde vindt er geen uitkering plaats. Het Nabestaanden Maatplan betreft namelijk een éénjarige risicoverzekering die steeds jaarlijks wordt verlengd. Er wordt dus geen waarde opgebouwd in deze verzekering en er is ook geen sprake van een afkoopwaarde.

Mijn partner is overleden en hij/zij is de begunstigde op de polis; wat moet ik nu doen?
Door het overlijden van uw partner komt de verzekering te vervallen. Wij verzoeken u om ons een ‘Kopie van de overlijdensakte’ toe te sturen. De polis wordt dan per eerste dag van de maand volgend op de overlijdensdatum beëindigd. De premiebetaling wordt stopgezet en de premies die u heeft betaald na de overlijdensdatum, worden aan u terugbetaald.

Kan ik de begunstiging wijzigen?
Nee, dat is niet mogelijk. De oorspronkelijke aanbieding ANW was slechts geldig voor uw persoonlijke situatie per 1 januari 1999. Uiteraard kunt u in een nieuwe situatie terecht bij een andere aanbieder van dit product.

Ik wil graag het rekeningnummer voor automatisch incasso wijzigen; kan dit?
Ja, u kunt deze wijziging schriftelijk doorgeven aan Leidsche verzekeringen, Antwoordnummer 10031, 2800 VB Gouda. Graag onder vermelding van het polisnummer. Heeft u een jaarpremie die één keer per jaar wordt geïncasseerd? Geef dan uw wijziging  vóór 1 december door, anders kunnen wij niet garanderen dat de incasso van het juiste rekeningnummer plaatsvindt.

Kan ik mijn polis nog omzetten in een netto-variant?
Nee, dat is niet meer mogelijk. Wij bieden dit product niet meer aan.

Past deze verzekering nog in mijn huidige situatie?
Deze vraag kunnen wij helaas niet voor u beantwoorden. Leidsche verzekeringen biedt namelijk verzekeringsproducten aan, maar adviseert zelf niet. Voor advies kunt u terecht bij een financieel adviseur. Samen met u kijkt een adviseur naar de mogelijkheden en oplossingen voor uw persoonlijke situatie. Een adviseur kan u ook vertellen of uw verzekering nog steeds past bij uw wensen en situatie. Heeft u geen adviseur? Leidsche verzekeringen werkt samen met onafhankelijke adviseurs, en brengt u graag in contact. Maar u kunt ook zelf een adviseur uitzoeken. Aan een financieel advies kunnen kosten verbonden zijn.

Vragen?
Stuur ons bij voorkeur een e-mail via deze link.

Links en Downloads:

Wanneer wordt de premie voor mijn ANW-polis afgeschreven?
In 2021 wordt de premie automatisch op of rond de volgende data van uw rekening afgeschreven:

September                                    27 september
Oktober                                         27 oktober
November                                     29 november
December                                     27 december

In 2022 wordt de premie automatisch op of rond de volgende data van uw rekening afgeschreven:

Januari                                           27 januari
Februari                                         28 februari
Maart                                             28 maart
April                                               27 april
Mei                                                 27 mei
Juni                                                 27 juni
Juli                                                  27 juli
Augustus                                       29 augustus
September                                    27 september
Oktober                                         27 oktober
November                                     28 november
December                                     27 december
Waardeopgave beleggingsverzekering
De waardeopgave verzekeringsproducten is in de periode tussen 23 en 27 maart 2021 verstrekt.

Waarom ontvang ik deze opgave van Leidsche verzekeringen?
Deze opgave ontvangt u omdat u een beleggingsverzekering heeft die u destijds bij PGGM Verzekeringen of (één van haar voorgangers) heeft afgesloten. Tot 2016 ontving u de waardeopgave jaarlijks van PGGM Verzekeringen. 
Sinds 2016 ontvangt u een opgave in de huisstijl van Leidsche verzekeringen. De soort informatie die deze opgave u biedt is niet anders dan voorgaande jaren.

Waarom de "button" op deze brief?
Met deze "button" willen wij aandacht vestigen op het belang om regelmatig uw beleggingverzekering tegen het licht te houden. Wordt het doel waarvoor u de verzekering hebt afgesloten nog gehaald? Is uw persoonlijke of financiële situatie veranderd? Als u concludeert dat er zich wijzigingen in uw persoonlijke situatie hebben voorgedaan dan wordt u opgeroepen om, eventueel in overleg met een financieel adviseur, actie te ondernemen. 

Ik heb nog meer polissen; hiervan heb ik geen opgave ontvangen. Hoe kan dit?
Deze polissen zijn dan geen polissen op basis van beleggingen. Van polissen op basis van winstdeling (U-rendement) ontvangt u jaarlijks in januari een opgave van uw verzekerde rechten per 1 januari van dat jaar.

Wat betekent ‘bijschrijving premie overlijdensrisico’ (op het waarde-overzicht)?
Bij overlijden keert uw (voormalige PGGM) polis 90% uit van de waarde t.b.v. de nabestaanden. Omdat dit minder is dan de feitelijke waarde, boekt Leidsche verzekeringen een stukje risicopremie aan u terug. Dit wordt verrekend met de kosten.

Is deze waarde hetzelfde als de Waarde Economisch Verkeer (WEV) welke ik eerder heb ontvangen?
Nee, in de Waarde Economisch Verkeer is het rendement over het voorgaande jaar niet opgenomen. Maar wel alle betaalde premies over het voorgaande jaar. De WEV-opgave heeft u alleen voor uw kapitaalverzekering(en) gekregen omdat u deze nodig heeft voor uw belastingaangifte.

Moet ik deze waarde die ik nu heb gekregen opgeven aan de belastingdienst?
Nee, deze waardeopgave verstrekken wij omdat de waarde van uw beleggingspolis is verhoogd of verlaagd met de maandrendementen die behaald zijn over het afgelopen kalenderjaar. Met deze waardeopgave informeren wij u over de stand van zaken per 1 januari met betrekking tot uw beleggingspolis(sen).

Vragen?
Stuur ons een e-mail (klik op deze link)

Waar vind ik de inloggegevens voor de Leidsche "mijn omgeving"

Klanten met een beleggingsverzekering die destijds bij PGGM Verzekeringen of één van haar voorgangers is afgesloten hebben vanaf heden ook de mogelijkheid om de ontwikkeling van hun verzekering online te volgen.

Informatie hierover heeft u ontvangen te samen met de waardeopgave van uw beleggingsverzekering. Deze heeft u in de periode tussen 23 en 27 maart 2021 ontvangen. 

Voor de volledigheid nog even in het kort:

Via 'Mijn omgeving' op onze website leidscheverzekeringen.nl kunt u  dagelijks de ontwikkeling van uw verzekering volgen. Omdat u nog niet eerder toegang heeft gehad, heeft u om de eerste keer te kunnen inloggen een toegangscode
nodig. Deze kunt u zelf aanvragen. Ga hiervoor naar https://aanmelden.leidscheverzekeringen.nl. U wordt dan gevraagd om uw relatienummer (zie uw brief over de waardeopgave), uw geboortedatum en uw e-mailadres in te voeren. U
ontvangt dan op dit e-mailadres een toegangscode.
 

Waar kan ik vragen over mijn voormalige PGGM polis stellen?

Voor meer informatie over de verschillende verzekeringensvormen die PGGM Verzekeringen in het verleden heeft aangeboden kunt u terecht op onze informatiepagina. Een vraag over uw voormalige PGGM polis stelt u bij voorkeur via deze e-mail link.


 
Waarom heb ik een betalingsbericht ontvangen?

Er zijn 3 situaties waarin u een betalingsbericht ontvangt, namelijk:

 • wanneer u voor de eerste keer een uitkering ontvangt waarop loonheffing van toepassing is;
 • wanneer de hoogte van uw reeds lopende uitkering verandert
 • wanneer de hoogte van uw netto uitkering verandert. Dit is altijd het geval in de maand januari van het jaar. De belastingtarieven en/of andere inhoudingen die van invloed zijn op de hoogte van uw netto uitkering veranderen dan.

Informatie over de wijzigingen in uw uitkering
Elk jaar ontvangt u bij de uitbetaling van uw uitkering over de maand januari een betalingsbericht. Hierop wordt de uitkering die u van Leidsche verzekeringen ontvangt gespecificeerd. Uw netto uitkering over de maand januari kan afwijken van die over december van het voorgaande jaar. Dit komt doordat de inhoudingen dan zijn gewijzigd.

Leidsche verzekeringen is wettelijk verplicht op uw uitkering inhoudingen te doen en af te dragen. De inhoudingen op uw uitkering bestaan uit loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Het bedrag dat na de inhoudingen overblijft, is uw netto uitkering. Dit bedrag krijgt u op uw bankrekening gestort.

Stijging bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
In Nederland neemt u verplicht deel aan de basis ziektekostenverzekering. De premie voor de ziektekostenverzekering bestaat uit twee delen:

 • De inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is de bijdrage Zvw. Deze premie houden wij maandelijks in op uw uitkering en dragen wij af aan de belastingdienst.
 • Het andere deel van de premie betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze premie is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest.

In 2021 is de bijdrage Zvw hoger dan in 2020, namelijk 5,75% van uw bruto jaarinkomen. In 2020 was dit 5,45%. Het maximumbijdrageloon voor de Zvw gaat omhoog van € 57.232 (2020) naar € 58.332 (2021). U betaalt in 2021 dus maximaal € 277,08 per maand (want over het bruto jaarinkomen boven € 58.332 wordt geen bijdrage ingehouden). In 2020 was de maximale maandelijkse bijdrage € 259,93.

Wijziging belastingschijven
Als je nog geen AOW ontvangt heb je te maken met twee belastingschijven en twee belastingtarieven. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger het belastingtarief. Hieronder een overzicht:

 • Bij een belastbaar inkomen tot € 68.508 is het belastingtarief 37,10%
 • Bij een hoger inkomen is het belastingtarief 49,5%
Als je AOW ontvangt, heb je te maken met drie belastingschijven en -tarieven volgens onderstaand overzicht:
 • Voor een belastbaar inkomen tot € 35.130* is het belastingtarief 19,20%.
 • Voor een belastbaar inkomen van € 35.130* tot € 68.508 is het tarief 37,10%.
 • Bij een hoger belastbaar inkomen is het tarief 49,5%.
*Of € 35.942 indien geboren voor 1946.

Nader informatie kunt u vinden op de site van de Belastingdienst
Wanneer ontvang ik mijn (fiscale) jaaropgave?
Heeft u in een jaar een uitkering van Leidsche ontvangen waarop loonheffing van toepassing was?
Dan ontvangt u in de maand januari van het volgende jaar een zogenaamde jaaropgaaf.
Hierop staat het totaal aan uitkeringen dat u in het voorgaande jaar heeft ontvangen, inclusief de toegepaste inhoudingen.

Let op: deze jaaropgaaf, ook wel fiscale jaaropgaaf genoemd, wordt slechts één keer verstrektBewaar deze dus goed! 

 
Opgave betaalde premie / waarde economisch verkeer
Jaarlijks in de maand januari of februari ontvangt u een opgave van de betaalde lijfrentepremie over het voorgaande jaar en/of een opgave over de waarde van uw polis in het economisch verkeer.

Waarom ontvangt u een brief van Leidsche verzekeringen en niet van PGGM
Deze brief gaat over uw polis die u destijds bij PGGM (of één van haar voorgangers, Altis of Careon) heeft afgesloten. Eind 2015 is de verzekeringsportefeuille van PGGM verzekeringen overgenomen door Leidsche verzekeringen. Hierover heeft u destijds een brief ontvangen.
 
Ik heb een opgave ontvangen van mijn betaalde premies over vorig jaar maar ik heb volgens mijn eigen administratie meer betaald; hoe kan dit?
U krijgt per polisnummer een opgave toegezonden van de door ons ontvangen premies over het voorgaande jaar. Heeft u meer lijfrentepolissen, dan moet u de opgaven van alle polissen bij elkaar optellen. De opgave kan afwijken van uw eigen administratie. Het genoemde bedrag is namelijk gebaseerd op de door ons daadwerkelijk ontvangen premies en koopsommen in de periode 1 januari tot en met 31 december. Een premie door u bijvoorbeeld eind december betaald maar pas begin januari door ons ontvangen is niet meegeteld. U mag ook de gegevens uit uw eigen administratie in de aangifte verwerken.

Wat betekent de term 'waarde in het economische verkeer'?
De ‘waarde in het economische verkeer’ is de waarde van uw kapitaalverzekering op de genoemde data. Dit is nagenoeg gelijk aan de afkoopwaarde van uw verzekering. De waarde van de beleggingen en het moment van bijschrijven van het rendement heeft ook nog invloed op de waarde.

Wat betekent ‘afkoopwaarde’?
Met ‘afkoopwaarde’ wordt het bedrag bedoeld, dat u zou hebben ontvangen als u uw verzekering op dát moment beëindigd had.

Ik heb nog meer PGGM polissen lopen bij Leidsche verzekeringen. Hiervan heb ik geen opgave ontvangen. Hoe kan dit?
Dit kan kloppen. Niet voor al uw polissen ontvangt u een jaarlijkse opgave. Als uw kapitaalverzekeringen heeft waarvan de WEV (Waarde Economisch Verkeer) € 0,- is, ontvangt u geen brief.

Ik heb nog meer polissen lopen bij andere verzekeringsmaatschappijen. Moet ik deze waardes en/of lijfrentepremies ook doorgeven aan de Belastingdienst?
Dit kunnen wij u niet zeggen. Dit heeft alles te maken met welk type verzekering het betreft. U kunt hiervoor contact opnemen met de andere verzekeringsmaatschappij(en).

Wanneer krijg ik het waarde-overzicht waarop het rendement over vorig jaar van mijn lijfrente- en/of kapitaalverzekering is bijgeschreven?
Het vorig jaar behaalde rendement bepaalt de waarde van uw polis op 1 januari van het huidige jaar. U ontvangt jaarlijks, in de 2e helft van de maand maart een waardeopgave van uw beleggingspolis.

Welk bedrag aan betaalde premies/waarde om het economische verkeer moet ik nu aan de belastingdienst doorgeven?
Voor de lijfrentepremies kan uw eigen administratie afwijken van de jaaropgave. Met inachtneming dat betaalde (lijfrente)premies uiteraard maar éénmaal aftrekbaar zijn. Voor alle overige verzekeringen dient u de waarde in het economische verkeer op te geven die op de jaaropgave staat vermeld. Sinds 1 januari 2011 heeft de belastingdienst slechts één peildatum, 1 januari. U ontvangt een opgave per 1 januari van het huidige jaar.

Ik heb vorig jaar meer lijfrentepremie betaald dan fiscaal is toegestaan. Wat moet ik doen?
Per 1 januari 2003 is de basisaftrek vervallen en kunt u de premie, betaald voor een lijfrenteverzekering, alleen in aftrek brengen als u een aantoonbaar pensioentekort hebt. Hiervoor moet elk jaar opnieuw berekend worden of dat het geval is. U kunt voor een indicatieve berekening van de jaarruimte, de inhaal- of reserveringsruimte en verdere informatie terecht op de site van de Belastingdienst.

Ik heb samen met mijn partner/echtgenoot een verzekering (wij zijn beide verzekeringnemer). Moeten wij deze polis nu beiden meetellen in onze belastingaangifte?
Als u gehuwd of geregistreerde partners bent of voor fiscaal partnerschap hebt gekozen, dan kunt u bij de belastingaangifte kiezen voor elke gewenste verdeling. Bent u geen fiscale partners dan moet ieder 50% van de waarde aan zichzelf toerekenen. Voor verdere vragen hierover kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.
Brief over winstdeling
Heeft u een polis (voormalige PGGM verzekeringen) waarop een winsdelingregeling van toepassing is? Dan ontvangt u jaarlijks in de maand januari hierover een brief met opgave.
 
Waarom ontvangt u een brief van Leidsche verzekeringen en niet van PGGM
Deze brief gaat over de winstdeling voor uw polis die u destijds bij PGGM (of één van haar voorgangers, Altis of Careon) heeft afgesloten. Eind 2015 is de verzekeringsportefeuille van PGGM verzekeringen overgenomen door Leidsche verzekeringen. Hierover bent u destijds uitgebreid schriftelijk geinformeerd. 
 
Waarom ontvangt u meerdere brieven over de winstdeling
U ontvangt per polis een brief. De reden hiervoor is van technische aard. Mogelijk zal dit in de toekomst veranderen maar daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.
 
Wat wordt bedoeld met: “Uw verzekerd recht  per  1-1-20jj op de einddatum dd-mm-20jj?
Bij het afsluiten van uw verzekering heeft u destijds een polis ontvangen. Hierop worden (één of meer) bedragen vermeld waarop u op de einddatum van de verzekering gegarandeerd uitzicht heeft. Tevens is op uw polis een winstdelingsregeling van toepassing. Dat betekent dat de gegarandeerde bedragen jaarlijks kunnen stijgen als er sprake is van winstdeling (of dat het geval is, is afhankelijk van de ontwikkeling van het U-rendement).
 
In onze brief informeren wij u over de hoogte van de gegarandeerde verzekerde bedragen na de winstdeling over het afgelopen jaar. Dit geeft inzicht in de bedragen die u per 1 januari van dit jaar, op de einddatum van uw verzekering gegarandeerd kunt verwachten.
 
Hoe werkt winstdeling?
De winstdeling wordt gebaseerd op het 7-jaars gemiddelde U-rendement. Dat betekent dat het U-rendement over de 7 voorgaande jaren voor 1/7 deel meetelt voor de bepaling van de winstdeling over afgelopen jaar.
Het U-rendement is het rendement op een pakket staatsleningen. Als het U-rendement boven de rekenrente uitkomt, ontvangt u, rekening houdend met de kosten, winstdeling. Door de lage rentestand van de afgelopen jaren, is het mogelijk dat er feitelijk geen sprake is van winstdeling.
 
Het rendement op mijn polis is zo laag klopt dat wel?
In de bedragen die op de einddatum zijn gegarandeerd is rekening gehouden met een verondersteld rendement dat gedurende de looptijd van de verzekering wordt gehaald. We noemen dit de rekenrente. Polissen gesloten vóór 1999 zijn gebaseerd op een rekenrente van 4%, daarna geldt een rekenrente van 3%. Dit rendement heeft u dus al gekregen, ongeacht of dit gehaald wordt.
 
Winstdeling vindt plaats als er sprake is van overrente. Dit is het geval als het rendement over een bepaald jaar uitgaat boven de rekenrente. Het rendement in een jaar is afhankelijk van het rendement van een pakket staatsleningen/obligaties. Dit rendement (het zogenaamde U-rendement) wordt gepubliceerd in de verzekeringspers en kan dus per jaar verschillen.
 
Worden er nog kosten ingehouden bij de winstdeling?
Ja, er wordt 0,5% kosten op het U-rendement ingehouden. Verder zijn er geen kosten die te maken hebben met de winstdeling.
 
De bedragen van mijn polis zijn niet verhoogd? Hoe kan dit?
In de bedragen die op de einddatum zijn gegarandeerd is rekening gehouden met een verondersteld rendement dat gedurende de looptijd van de verzekering wordt gehaald. We noemen dit de rekenrente. Polissen gesloten vóór 1999 zijn gebaseerd op een rekenrente van 4%, daarna geldt een rekenrente van 3%. Dit rendement heeft u dus al gekregen, ongeacht of dit gehaald wordt.
 
Winstdeling vindt plaats als er sprake is van overrente. Dit is het geval als het rendement over een bepaald jaar uitgaat boven de rekenrente. Het rendement in een jaar is afhankelijk van het rendement van een pakket staatsleningen/obligaties. Dit rendement (het zogenaamde U-rendement) wordt gepubliceerd in de verzekeringspers en kan dus per jaar verschillen.
 
De rentes zijn de afgelopen jaren steeds lager geworden. Dit geldt ook voor de rendementen op staatsleningen, de basis voor de winstdeling. Deze rendementen liggen ruim onder de rekenrente van uw polis. Daarom is er dus geen winstdeling op uw polis bijgeschreven.
 
Wij vinden het echter wel onze plicht u ook te informeren in de situatie dat er geen sprake is van winstdeling.
 
Hoe zijn de rendementsverwachtingen voor komende jaren?
Daarover kunnen we geen uitspraken doen. De rente is nu zeer laag. Of, en zo ja wanneer en in welk tempo dit zal veranderen is niet te voorspellen.

Ik heb geen winstdeling gekregen op de uitkering van mijn Nabestaanden Maatplan verzekering (ANW). Klopt dat wel?
Ja, dat klopt. Uw ANW-verzekering kent volgens de algemene voorwaarden geen winstdelingsregeling. Leidsche verzekeringen kan hiervan afwijken en voor enig jaar besluiten dat er winstdeling wordt toegekend. Over afgelopen jaar is er geen aanleiding geweest om winstdeling toe te kennen.
 
Het gegarandeerde recht op mijn polis is lager geworden? Hoe kan dit?
Hiervoor kunnen twee redenen zijn: de premie die u betaalt is verlaagd of u bent gestopt met premie betalen en de polis is premievrij gemaakt. In beide situaties wordt dan minder premie ontvangen dan destijds bij het afsluiten van de premie is afgesproken en rekening is gehouden. Dit heeft tot gevolg dat het verzekerde bedrag lager wordt.
Hoe kan ik het rekeningnummer wijzigen waarvan Leidsche verzekeringen automatisch premies afschrijft?
U kunt met het machtigingsformulier een nieuw rekeningnummer doorgeven voor het automatisch afschrijven van uw premie. Het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier kunt u sturen naar
Postbus 11
2800 AA Gouda

Geeft u duidelijk aan voor welk(e) polisnummer(s) uw machtiging geldt. Als deze gegevens ontbreken, kunnen wij uw verzoek niet verwerken.
Wat is de afkoopwaarde van mijn verzekering?

Heeft u uw verzekering afgesloten bij Leidsche verzekeringen? Dan kunt u een verzoek tot opgave van de afkoopwaarde indienen bij uw assurantiebemiddelaar. Wij zullen deze opgave altijd verzenden via uw assurantiebemiddelaar.

Betreft uw polis een verzekering die destijds bij PGGM verzekeringen (of één van haar voorgangers zoals Altis of Careon) is afgesloten? Dan kunt u schriftelijk (bij voorkeur via email) een verzoek bij ons indienen. U ontvangt dan een schriftelijke opgave van ons. In het kader van privacy worden er telefonisch nooit opgaven verstrekt.
Ons e-mailadres is: administratie@leidsche.nl

Wat is de status van mijn aanvraag?

De assurantiebemiddelaar kan de status van de aanvraag opvragen. Hij kan u ook direct informeren omdat de mogelijkheid bestaat dat hij dagelijks een overzicht ontvangt van de status van de medische acceptatie.

Hoe wijzig ik een bestaande verzekering?

Een verzoek tot wijziging van een bestaande verzekering dient schriftelijk aan Leidsche verzekeringen kenbaar te worden gemaakt.

Indien uw verzekering via een assurantiebemiddelaar tot stand is gekomen dient het wijzigingsverzoek door deze assurantiebemiddelaar te worden ingediend. De assurantiebemiddelaar kan u van advies voorzien betreffende uw wijzigingsverzoek.

 

Ik heb een vraag over premie achterstand en uw brieven daarover

Met vragen over premie achterstand kunt u rechtstreeks contact opnemen met Leidsche verzekeringen per email of per telefoon. Het email adres is operationalfinance@leidsche.nl en het telefoonnummer is (0180) 55 52 64. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur.

Hoe kom ik in contact met een assurantiebemiddelaar?

Neem contact met ons op. We zoeken dan een assurantiebemiddelaar voor u in uw regio.

Hoe ziet een aankondiging van een bericht van Leidsche in ZIVVER er uit?

Onze aankondiging van een beschermde e-mail in de ZIVVER kluis ziet er als volgt uit:

voorbeeld-zivver-mail.png

 

Waarom gebruikt Leidsche verzekeringen ZIVVER?

Leidsche doet dit om 'datalekken' te voorkomen. Dat wil zeggen dat gevoelige persoonsinformatie in verkeerde handen terechtkomen. Email is een makkelijk maar onveilig communicatiemiddel. ZIVVER lost dat probleem op.

Wat zijn de gevolgen van het gebruik van ZIVVER?

In plaats van een emailbericht ontvangt u een emailnotificatie. Om het bericht te kunnen lezen moet u op de link in het bericht klikken. U komt dan in de beveiligde ZIVVER-kluis.

 Dit is iets omslachtiger dan u gewend bent. Als u liever vanuit Outlook werkt, dan kunt u het beste de ZIVVER Outlook plugin installeren (zie: https://www.zivver.com/nl/)

Is het veilig te reageren op een email van Leidsche verzonden met ZIVVER?

Vanuit de beveiligde ZIVVER-kluis kunt u veilig via ZIVVER een reactie sturen aan Leidsche. Als u liever vanuit Outlook werkt, dan kunt u het beste de ZIVVER Outlook plugin installeren (zie: https://www.zivver.com/nl/)

 Reageren op de emailnotificatie kan niet. (Uw reactie wordt dan verzonden naar noreply@zivver.com en komt niet aan bij Leidsche.)