Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Stamrechtverzekering (inkomen na ontslag)


Bent u van plan om uw stamrecht op te nemen?
Let op, het opnemen van uw stamrecht heeft gevolgen voor uw persoonlijke financiële situatie. Weegt u de eventuele voor- en nadelen van opname goed af, voordat u een beslissing neemt. Leidsche verzekeringen  kan hierover niet adviseren.

Wat zijn de financiële gevolgen als ik mijn stamrecht opneem?
Wij kennen uw persoonlijke financiële situatie niet, dus daar kunnen (en mogen) wij u niet over adviseren. Het is wel belangrijk dat u de voor- en nadelen van opname goed overweegt. Indien u in de mogelijkheid bent om hierover financieel advies in te winnen, is dat aan te raden.

Ik wil mijn stamrecht(en) opnemen. Wat moet ik doen?
Om uw stamrecht(en) aan u te kunnen uitbetalen hebben wij een aantal gegevens en bewijsstukken van u nodig. Neemt u contact met ons op via telefoonnummer (0180) 555 250. Dan lichten we graag toe hoe u opname van uw stamrecht(en) in gang kunt zetten.

Zijn er kosten verbonden aan opname?
Nee, Leidsche verzekeringen brengt binnen uw stamrechtverzekering geen kosten in rekening voor opname van uw stamrecht.

Hoeveel belasting houdt Leidsche verzekeringen in?
De Belastingdienst stelt de verschuldigde inkomstenbelasting vast op basis van uw belastingaangifte. Als u besluit om uw stamrecht af te kopen, dan houden wij 52% loonbelasting  in en dragen dit af aan de Belastingdienst. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting.

Als ik mijn (stamrecht) opneem (afkoopwaarde) krijg ik volgens jullie berekeningen veel minder uitgekeerd dan wanneer ik het zou laten doorlopen, hoe kan dat?
Het verschil tussen de afkoopwaarde en de uitkeringen wordt vooral bepaald door de gehanteerde rekenrente. Over het bedrag dat voor de (resterende) uitkering(en) is gereserveerd wordt door de verzekeraar een rente vergoed zolang dat bedrag bij de verzekeraar op de rekening staat. Bij afkoop ontvangt u het door de verzekeraar gereserveerde bedrag zonder de toekomstige rentevergoeding. Daardoor is de afkoopwaarde lager dan de nog te verwachte (resterende) uitkering(en).

Wat en hoeveel is de rekenrente?
Dat verschilt per jaar gedurende de gehele periode, de rekenrente is dus variabel.

Ik wil helemaal niet opnemen, wat gebeurt er met mijn bestaande stamrecht?
Er is een overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten.
Hierop blijven de bestaande regels van toepassing. Dat wil zeggen dat het mogelijk blijft om deze stamrechten te gebruiken voor een periodieke uitkering. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Mijn lijfrente of stamrecht verzekering loopt binnenkort ten einde, wat nu?
Bereikt uw verzekering binnenkort de einddatum en wilt u het opgebouwde kapitaal tot uitkering laten komen? Dan kunt u dit kapitaal overdragen naar een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling om het daar periodiek te laten uitkeren. Bij Leidsche verzekeringen bestaat de mogelijkheid het in een Leidsche Direct Ingaande Beleggingslijfrente in beleggingseenheden uit te laten keren of verder op te bouwen in de Leidsche Lijfrenteverzekering. Ook kunt u het kapitaal al vóór de einddatum naar een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling overdragen om het daar verder op te bouwen of het daar periodiek te laten uitkeren. Dit noemen wij kapitaaloverdracht.

Mijn verzekering bereikt binnenkort de einddatum ofwel mijn verzekering expireert, wat moet ik doen?
Drie maanden voor het bereiken van de einddatum ontvangt u van bericht van Leidsche verzekeringen. Daarbij ontvangt u een antwoordformulier waarop u kunt aangeven wat u met het vrijvallende kapitaal wilt doen. Kiest u voor overdracht van het vrijvallende kapitaal dan ontvangt u van ons een (indicatieve) opgave van de hoogte van het vrijvallende kapitaal en een aanvraagformulier ‘Kapitaaloverdracht’.

Waar kan ik meer informatie vinden over mijn stamrecht?
Via de website van de Belastingdienst en de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Links en Downloads