Direct Ingaande Beleggingslijfrente

Met de Direct Ingaande Beleggingsverzekering kunt u een opgebouwd kapitaal periodiek laten uitkeren. De verzekering keert een vast en gelijkmatig aantal beleggingseenheden uit. De koers van een beleggingseenheid varieert met het door u behaalde rendement in de beleggingen. Uw periodieke inkomen varieert dus ook.

De Direct Ingaande Beleggingslijfrente biedt u de mogelijkheid ook in de uitkerende fase te beleggen en zo een hoger rendement na te streven dan de lage gegarandeerde rendementen van dit moment.

Wanneer is dit product mogelijk geschikt voor u? Wanneer is dit product niet geschikt voor u?
U bent tussen de 18 en 70 jaar oud, woont in Nederland en bent in Nederland belastingplichtig. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet.
Uw lijfrente valt binnenkort vrij en u wilt het opgebouwde kapitaal periodiek laten uitkeren, in aanvulling op uw pensioen en AOW. Uw lijfrente valt binnenkort vrij; u wilt de lijfrente-uitkering uitstellen en nog even verder opbouwen.
Een financieel adviseur helpt u bij de keuze voor dit product en betrekt in zijn advies ook andere opties (zoals een garantielijfrente of een bancaire lijfrente). Als u geen advies wilt (‘execution only’).
U wilt niet vastzitten aan een relatief lage lijfrente door de huidige lage rentestand. U wilt periodiek een vast bedrag ontvangen.
U heeft voldoende pensioen en vermogen opgebouwd om te voorzien in de kosten van uw levensonderhoud en komt niet in de problemen als de lijfrente het ene jaar hoger of lager is als het andere. U heeft niet voldoende pensioen en vermogen opgebouwd om te voorzien in de kosten van uw levensonderhoud en komt in de problemen als de lijfrente het ene jaar hoger of lager is als het andere.
U laat zich periodiek adviseren over uw beleggingen en past de fondskeuze aan als uw persoonlijke of financiële situatie hiertoe aanleiding geeft. U wilt geen periodiek beleggingsadvies, of wijkt af van het advies van uw financieel adviseur (en de fondskeuze is daardoor niet meer passend).
U hebt op de ingangsdatum een lange beleggingshorizon  (7 jaar of meer) U hebt op de ingangsdatum een korte beleggingshorizon  (tot 7 jaar).
U wordt niet nerveus van een beleggingsproduct. U wordt nerveus van een beleggingsproduct.

U kunt dit product niet gebruiken voor een alimentatie vervangende uitkering, een periodieke uitkering voor de verzorging van een invalide kind of een vermogenslijfrente Box 3.

De betrokkenheid van een assurantiebemiddelaar is noodzakelijk bij het afsluiten van deze verzekering. Execution only dienstverlening vanuit de assurantiebemiddelaar (alleen afsluiten, geen advies en een beperkte zorgplicht) is, om toekomstige schade te voorkomen, niet toegestaan.
Let op dat u dat expliciet met uw adviseur afspreekt dat in uw samenwerking de zorgplicht vanuit uw assurantiebemiddelaar op geen enkele wijze wordt beperkt of uitgesloten!

Met de juiste dienstverlening zal uw assurantiebemiddelaar u adviseren over de geschiktheid van de verzekering voor u en u helpen bij het afsluiten ervan. Hij vult samen met u een aanvraagformulier in en begeleidt u bij de acceptatie van de verzekering. Nadat de polis is afgesloten zal hij u blijven adviseren en begeleiden.

Voordelen

De Leidsche Direct Ingaande Beleggingslijfrente is een moderne, voordelige, transparante en flexibele beleggingsverzekering. Deze verzekering is bedoeld om een eerder opgebouwd kapitaal in een verzekering uit te laten keren en daarbij beleggingsrendement te maken. De Leidsche Direct Ingaande Beleggingslijfrente biedt daarbij een aantal in het oog springende voordelen. 

 • Alternatief voor de zeer lage rentestand bij garantielijfrentes;
 • Onafhankelijk advies;
 • Voor diverse fiscale varianten beschikbaar;
 • Vanaf € 3.000 koopsom bij keuze Beleggingsfondsen en vanaf € 50.000 bij keuze Individueel Vermogensbeheer;
 • Ruime beleggingskeuze en lage fondskosten;
 • Uitkeringen per maand, kwartaal, half jaar en per jaar mogelijk;
 • Uitkeringen tijdelijk of levenslang mogelijk;
 • Vrije keuze in beleggingen zonder aan-,  verkoop- of switchkosten in de verzekering;
 • Dekking bij overlijden 90% beleggingswaarde;
 • Lage kosten in de verzekering;
 • Maandelijkse bonusbijschrijvingen omdat de dekking bij overlijden lager is dan de beleggingswaarde;
 • Via internet inzicht in de dagelijkse ontwikkeling van uw verzekering;
 • Jaarlijks een schriftelijk overzicht van de waarde van uw verzekering.
Lage kosten
 • Eenmalige kosten: € 50 bij aanvang van de verzekering
 • Administratiekosten: € 5,00 per maand
 • 0,35% per jaar over de waarde van de beleggingen (per maand wordt 1/12e verrekend over de actuele waarde;
 • Geen kosten bij aankoop van beleggingen
 • Geen kosten bij switchen van beleggingen
 • Geen kosten bij verkoop van beleggingen
 • Geen bewaarloon
 • Geen overige kosten
 • Geen kosten bij beëindiging
 • Kosten van de beleggingen worden vooraf getoond in de offerte (Leidsche verzekeringen heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten)
Fiscale varianten en voortzettingen

De Leidsche Direct Ingaande Beleggingslijfrente is o.a. bruikbaar voor de volgende fiscale varianten:

 • Gerichte lijfrente
 • Oud regime lijfrente
 • Gouden handdruk
 • Winst uit staking onderneming
 • Afstorting oudedagsreserve
 • Winst uit staking onderneming en afstorten oudedagsreserve
 • Uitkering ex art 19 IB (stamrecht)
Genoemde varianten zijn al dan niet als voortzetting van een bestaande verzekering bij Leidsche verzekeringen mogelijk.
Lijfrenteuitkering

Leidsche verzekeringen stelt in uw offerte een gelijkblijvend aantal uit te keren beleggingseenheden vast. Bij aanvang heeft een beleggingseenheid een waarde van € 1.


Bij iedere herrekening van de beleggingseenheid (twee weken voor iedere uitkeringstermijn) wordt bezien of op basis van het werkelijk gemaakte rendement de beleggingseenheid een andere koers dient te krijgen.

De volgende uitkeringstermijn ontvangt u dan het zelfde aantal eenheden maar tegen een andere koers. Dit proces vindt voor iedere uitkering opnieuw plaats. Op deze manier blijft het aantal eenheden dus gelijk maar zal de uitkering per maand wijzigen. De uitkering kan zo (en zal zo) periodiek stijgen en dalen.

Het aantal berekende uitkeringseenheden wordt bepaald op basis van de gewenste lijfrente-uitkering en het aangehouden rekenrendement. Dit rekenrendement is fiscaal gemaximeerd op het zogenaamde u-rendement. Het u-rendement wordt maandelijks vastgesteld op basis van het effectieve rendement van alle obligatieleningen die zijn uitgegeven door de Staat der Nederlanden.

Hoe het werkt

Het afsluiten van uw verzekering kunt u eenvoudig regelen via uw assurantiebemiddelaar. U leest hieronder meer over dit proces.

Waardeoverdracht

Om de overdracht van kapitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben Het Verbond van Verzekeraars (VvV) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderling afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Ook Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. neemt deel aan dit protocol. Lees meer over het PSK.


Om welke producten gaat het?
 • Lijfrentekapitaal (alle fiscale regimes)
 • Goudenhanddrukkapitaal (alle regimes)
 • Overig stamrechtkapitaal
 • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht
 • Kapitaalverzekeringen, inclusief kapitaalverzekeringen eigen woning
Wat hebben wij van u nodig om het kapitaal over te dragen?
In een schema ziet u wat wij nodig hebben om uw saldo over te dragen naar een andere financiële instelling. Als wij in het bezit zijn van alle benodigde stukken, dan maken wij het bedrag binnen 10 werkdagen over maar niet eerder dan na het bereiken van de einddatum van de verzekering.
 
Wanneer vergoeden wij rente?
Hebben wij, na ontvangst van alle benodigde stukken, toch meer dan de afgesproken 10 werkdagen nodig dan keren wij een rentevergoeding uit. Deze rentevergoeding is gebaseerd op de wettelijke rente en wordt berekend vanaf de dag dat wij de benodigde stukken hebben ontvangen. Het kapitaal met daarbij eventueel de wettelijke rente maken wij over naar de andere financiële instelling.
 
Wie zijn de deelnemers aan het PSK?
De deelnemers aan het PSK zijn of lid van de Nederlandse Vereniging van Banken of lid van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast kunnen financiële instellingen op eigen verzoek deelnemen. Van financiële instellingen die niet meedoen aan de PSK hebben wij een vrijwaringsverklaring nodig van die financiële instelling.
Afsluiten

Leidsche verzekeringen werkt samen met onafhankelijke assurantiebemiddelaars. Leidsche geeft dus niet zelf advies aan klanten.

Uw assurantiebemiddelaar is zelf verantwoordelijk voor het advies dat hij u geeft. Laat u vooraf aan het afsluiten van een verzekering adviseren en/of begeleiden door een onafhankelijk adviseur. De assurantiebemiddelaar zal u zijn werkzaamheden in rekening brengen.

Indien u nog geen assurantiebemiddelaar heeft brengen we u graag in contact met iemand in uw regio. Neem hiervoor contact met ons op.

Offerte

Uw assurantiebemiddelaar kan op verzoek een offerte voor u vervaardigen. Indien u nog geen assurantiebemiddelaar heeft brengen we u graag in contact met iemand in uw regio. Neem hiervoor contact met ons op.

Advies

Leidsche verzekeringen werkt samen met onafhankelijke assurantiebemiddelaars. Leidsche geeft dus niet zelf advies aan klanten. Uw assurantiebemiddelaar is zelf verantwoordelijk voor het advies dat hij u geeft. Laat u vooraf aan het afsluiten van een verzekering adviseren en/of begeleiden door een onafhankelijk adviseur. De assurantiebemiddelaar zal u zijn werkzaamheden in rekening brengen. Indien u nog geen assurantiebemiddelaar heeft brengen we u graag in contact met iemand in uw regio. Neem hiervoor contact met ons op.

Onderhoud

Ook nadat de verzekering afgesloten is blijft een goede begeleiding van uw financiële situatie gewenst en noodzakelijk. Ook hier is natuurlijk een goede samenwerking tussen uzelf en uw assurantieadviseur essentieel. Het kan zijn dat uw situatie wijzigt en dit gevolgen heeft voor uw verzekering. Wellicht dat aanpassing van de verzekering noodzakelijk of wenselijk is.


We vragen u de volgende zaken te overwegen:
Volg uw verzekering online

U kunt uw beleggingsverzekering online dagelijks volgen.
Klik hier om in te loggen als u polishouder bent.


Dit besloten gedeelte is alleen toegankelijk voor onze geautoriseerde relaties.
Bent u uw inloggegevens kwijt, neem dan contact op met Leidsche verzekeringen. Of bel naar 0180 - 555 255 (tijdens kantooruren). We helpen u graag aan de noodzakelijke toegangsgegevens.
Informeer uw adviseur tijdig

We willen u verzoeken belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden tijdig te melden aan uw assurantieadviseur. Bespreek met uw adviseur of het wenselijk/nodig is Leidsche verzekeringen ook te informeren.

Controleer de status van uw verzekeringen regelmatig

Beleggingsverzekeringen zijn complexe financiële producten. Het is noodzakelijk uw verzekering regelmatig te controleren. U kunt daarbij denken aan vragen als:

 • Passen de beleggingen nog bij uw risicobereidheid?
 • Is uw risicobereidheid gewijzigd?
 • Hoelang loopt uw verzekering nog? Heeft u nog genoeg tijd om uw huidige verzekering aan te passen?
 • Welk risico wilt en kunt u met beleggen nemen? Wilt u bijvoorbeeld met meer of minder risico beleggen? Of wilt u meer zekerheid over de hoogte van de uitkeringen?
Het is belangrijk noodzakelijke aanpassingen tijdig door te voeren. Samen met uw adviseur kunt u er voor zorgdragen dat de verzekering aan uw wensen voldoet en blijft voldoen.
Wat als de verzekering tegenvalt

Het kan zijn dat uw beleggingsverzekering door tegenvallende resultaten of een verandering in uw persoonlijke situatie niet meer aan uw verwachtingen voldoet. Daarom vertellen we u graag over de mogelijkheden die u hebt met uw beleggingsverzekering. Misschien is er een alternatief dat beter bij uw wensen aansluit.


Aanpassen
Het is vaak mogelijk uw huidige verzekering aan te passen naar uw persoonlijke situatie van nu of om deze beter te laten renderen. Dat kan dan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:
 • U verandert het bedrag van uw premie. Uw verzekering loopt dan met de gewijzigde premie door.
 • U kiest er voor om helemaal geen premie meer te betalen. U blijft dan gewoon met de opgebouwde waarde beleggen.
 • U verandert van beleggingsfonds. Uw verzekering loopt dan met een ander beleggingsfonds door.
 • U verandert de risicodekking in uw beleggingsverzekering. Mogelijk kunt u deze dekking onderbrengen in een zelfstandige overlijdensrisicoverzekering.
Het aanpassen van uw beleggingsverzekering heeft gevolgen. Een assurantiebemiddelaar helpt u daarmee graag verder. Men kan u informeren over de mogelijke aanpassingen voor uw verzekering en over de gevolgen daarvan.

Overstappen
Er zijn eventueel ook goede alternatieven voor uw beleggingsverzekering. Bij voorbeeld bankproducten (van andere aanbieders dan Leidsche verzekeringen) of andere verzekeringsproducten. Overstappen naar een bankproduct of een andere verzekering kan zonder dat u in uw huidige polis van Leidsche verzekeringen kosten hoeft te betalen bij het beëindigen van de beleggingsverzekering. De waarde van de huidige beleggingsverzekering wordt overgezet naar het nieuwe product. Ook als u voor een andere verzekeraar of bank kiest. Uw assurantiebemiddelaar kijkt graag met u naar de mogelijkheden voor uw beleggingsverzekering.

Stopzetten
Het is vaak ook mogelijk om uw beleggingsverzekering voor de einddatum stop te zetten. Ook hier worden door ons geen kosten voor in rekening gebracht. Het stopzetten van uw beleggingsverzekering kan (fiscale) gevolgen hebben. Uw assurantiebemiddelaar helpt u daarom graag verder.

Gesprek met een assurantiebemiddelaar
Voordat u overstapt, uw huidige beleggingsverzekering aanpast of stopzet, is het verstandig om u goed te laten adviseren. Als u uw beleggingsverzekering en de mogelijkheden eens kritisch wilt laten bekijken kunt u zich wenden tot uw assurantiebemiddelaar.